tel: 54/231-17-25
kom.518 014 566
mail:biuro@caritastravel.pl
Warunki uczestnictwa
I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsze warunki uczestnictwa (zwane dalej „warunkami”) w imprezach organizowanych przez Biuro P–T Caritas określają zasady udziału w nich Klientów. Stanowią one obok trzech załączników do Umowy integralną część Umowy zawieranej przez Biuro P-T Caritas z Klientem.
2.Zawarcie Umowy Klienta z Biurem P-T Caritas następuje z chwilą podpisania druku Umowy-Zgłoszenia, a tym samym wyrażenia zgody na postanowienia niniejszych warunków oraz zakres świadczeń określonych w programie imprezy.
3.Biuro P-T Caritas zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w programie imprezy oraz przyjętym w formie Umowy-Zgłoszenia zamówieniem Klienta.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przy podpisaniu Umowy-Zgłoszenia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Biura P–T Caritas I raty w kwocie podanej w szczegółowym programie imprezy. Pozostałą należność złotówkową Klient winien wpłacić nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku imprez z transportem samolotowym bądź promowym Klient winien wpłacić pozostałą kwotę złotówkową nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem imprezy. Część walutową kosztów imprezy Klient wpłaca pilotowi grupy podczas podróży.
2.Miejscem wpłaty części złotówkowej jest rachunek bankowy biura:
65 1240 1981 1111 0000 1329 6139 (Bank PeKaO S.A. II Oddział we Włocławku, ul. Zduńska 6/8/12, 87-800 Włocławek; SWIFT: PKOPPLPW; IBAN: PL 65 1240 1981 1111 0000 1329 6139) bądź siedziba BP–T Caritas.
3.Przy zapisach drogą elektroniczną lub telefoniczną przesyłamy elektronicznie lub za pośrednictwem poczty szczegółowy program imprezy, 2 egzemplarze Umowy-Zgłoszenia wraz z warunkami uczestnictwa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej. Po dokładnym zapoznaniu się z programem i treścią wyżej wymienionych dokumentów, wypełnieniu ich i podpisaniu Klient odsyła (w ciągu 7 dni od daty otrzymania) 1 egzemplarz Umowy–Zgłoszenia; drugi wraz z pozostałymi dokumentami zatrzymuje. Kolejność zapisu wraz z wpłatą I raty decyduje o zajęciu miejsca w autokarze.

III. UBEZPIECZENIE

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o Usługach Turystycznych BP-T Caritas posiada GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącą pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów na imprezę turystyczną. Polisa ważna jest od 15.09.2022r. do 14.09.2023r. Suma gwarancyjna wynosi 630.360,00 PLN. O wypłatę środków w przypadkach przewidzianych ustawą o usługach turystycznych należy zwracać się do beneficjenta gwarancji: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2. Do wniosku o wypłatę należy dołączyć: kopię Umowy o świadczenie usług, kopię dowodu wpłaty, oświadczenie Klienta stwierdzające niewykonanie przez organizatora zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie Klienta zawierające wskazanie rachunku, na który ma nastąpić wypłata.
2. Biuro P-T Caritas ubezpiecza swoich Klientów na pobyt poza granicami Polski w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie kosztów leczenia (łącznie z assistance i kosztami ratownictwa, leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów do wysokości 600 PLN), następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny – wariant TRAVEL zakres STANDARD (składka zawarta w cenie imprezy).
SUMA UBEZPIECZENIA:
Strefa I (kraje położone w Europie oraz w obrębie Basenu Morza Śródziemnego):
• koszty leczenia (KL) – 20.000 EUR,
• następstwa nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu – 15.000 PLN; śmierć – 15.000 PLN.
• bagaż podróżny – 1.000 PLN.
Strefa II (pozostałe kraje świata):
• koszty leczenia (KL) – 30.000 EUR,
• następstwa nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu – 15.000 PLN; śmierć – 15.000 PLN,
• bagaż podróżny – 2.000 PLN.
3. Z ubezpieczenia, o którym mowa w pkt.2 SIGNAL IDUNA wyłącza przypadki:
a) zaburzenia świadomości oraz umysłu, ataków apoplektycznych, padaczkowych,
b) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania ubezpieczonego,
c) zdarzeń będących następstwem spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,
d) zaburzeń o podłożu nerwowym i psychicznym ubezpieczonego,
e) leczenie następstw chorób przewlekłych, chyba, że opłacona została dodatkowa składka (patrz niżej pkt.4),
f) inne określone w §14 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA - załącznik nr 2.
4.Istnieje możliwość rozszerzenia zawartej z SIGNAL IDUNA umowy ubezpieczenia obejmującej ochronę następstw chorób przewlekłych. Osoby decydujące się na ten typ ubezpieczenia wpłacają na konto BP-T Caritas ok. 7 dni przed wyjazdem (pracownik biura poinformuje o dokładnej kwocie) składkę w wysokości:
• strefa I – 1,50 EUR za każdy dzień imprezy (w PLN liczonych wg średniego kursu NBP),
• strefa II – 2,83 EUR za każdy dzień imprezy (w PLN liczonych wg średniego kursu NBP).
5.Klient ma możliwość indywidualnego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w następujących wariantach obowiązujących od daty podpisania umowy do:
a) rozpoczęcia imprezy–składka 3% ceny imprezy (zakres STANDARD) lub 3,65% (zakres SUPER),
b) zakończenia imprezy (również przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej i refundacja niewykorzystanych świadczeń) – składka 4,4% ceny imprezy (zakres STANDARD) lub 5,55% (zakres SUPER).

SIGNAL IDUNA z tytułu powyższego ubezpieczenia zwraca Ubezpieczonemu 100% potrąceń dokonanych przez biuro w wyniku rezygnacji Klienta, również w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi w wyniku następstw choroby przewlekłej, nowotworowej stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Składka za dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej winna wpłynąć na konto BP-T Caritas najpóźniej 5 dni od daty podpisania Umowy.
Wyjaśnienie pozostałych szczegółów dotyczących odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej znajduje się w załączniku nr 3 do Umowy – Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ SIGNAL IDUNA.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I ODWOŁANIE IMPREZY

1. Biuro P-T Caritas zobowiązuje się do starannego wykonania wszystkich usług turystycznych składających się na program imprezy turystycznej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi.
2.Biuro P-T Caritas odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
• działaniem lub zaniechaniem Klienta,
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
• siłą wyższą.
3.Wyłączenie odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w powyższych przypadkach oraz w sytuacjach nie objętych ubezpieczeniem nie zwalnia BP-T Caritas od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi. Jednak w przypadkach nie objętych ubezpieczeniem koszty udzielenia pomocy ponosi Klient.
4.Biuro P-T Caritas ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta w przypadku gdy nie dotyczy to szkody na osobie (Ustawa o usługach turystycznych – rozdz.3, art.11b, pkt.3 i 4).
5.Biuro P-T Caritas w razie nie wykonania przewidzianych w Umowie usług zobowiązuje się w ramach danej imprezy wykonać odpowiednie świadczenia zastępcze.
6.Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu w następujących okolicznościach: wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków oraz opłat lotniskowych i promowych, wzrostu kursów walut. Może to nastąpić nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy (Ustawa o usługach turystycznych rozdz. 3, art.17).
7.Biuro P-T Caritas zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy na 21 dni przed wyjazdem, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie 35 osób (wyjazdy autokarowe) lub 15 osób (imprezy samolotowe). Odwołanie imprezy wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Klientowi przez Biuro P-T Caritas oferty zastępczej lub ze zwrotem wpłaconych kwot.
8.W razie wadliwego wykonywania Umowy w trakcie imprezy turystycznej Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym BP-T Caritas.
Wszelkie reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio pod adres BP-T Caritas, nie później niż 30 dni po powrocie z imprezy.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

1. Klient zobowiązany jest do:
a) posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego (kraje UE),
b) zasięgnięcia opinii lekarza celem ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia podróży zagranicznej,
c) przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce i za granicą,
d) stosowania się do wskazań pilota grupy,
e) naprawienia wyrządzonych z własnej winy szkód podczas podróży.
2. Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z możliwością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego.
3. W przypadku wyjazdu osób małoletnich bez rodziców czy prawnego opiekuna, wymagana jest zgoda notarialna rodziców dla osoby pełniącej opiekę nad małoletnim podczas podróży.

VI. REZYGNACJA KLIENTA

1. Rezygnacja Klienta z imprezy następuje w momencie dostarczenia do Biura P-T Caritas pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
2. Biuro P-T Caritas w przypadku rezygnacji Klienta dokonuje potrąceń, które stanowią koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione przez biuro.
3. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Gdy impreza dotyczy wyjazdu z transportem samolotowym Klient rezygnujący z imprezy ma obowiązek powiadomić biuro o podstawieniu innej osoby nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Może się to wiązać z dodatkowa opłatą z tytułu przebukowania biletu lotniczego, bądź z wniesieniem całkowitej opłaty za bilet lotniczy, w przypadku gdy nie jest możliwa zamiana nazwiska na bilecie lotniczym (pod warunkiem, że są dostępne miejsca na dany lot).
4.W przypadku pozostałych imprez Klient winien powiadomić Biuro P-T
Caritas o podstawieniu innej osoby na swoje miejsce co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy.
5.Klient może zawrzeć z firmą ubezpieczeniową dodatkową umowę od kosztów rezygnacji – patrz rozdz. III UBEZPIECZENIE pkt.5.

VII. SPRAWY SPORNE I INNE

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 106, poz. 672 z dnia 16 czerwca 2010r.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.W przypadku ewentualnych sporów właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd.
3.Klient ma prawo żądania wystawienia przez Biuro P-T Caritas zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w imprezie dla potrzeb pracodawcy lub faktury nie później niż w terminie 7 dni po jej zakończeniu.
Na skróty
Polecamy
Newsletter
Promocje na twoją skrzynkę e-mail
Biuro Pielgrzymkowe i turystyczne Caritas zaprasza do skorzystanie ze swojej oferty. Nasze najbardziej popularne kierunki: Egipt, Gruzja, Chiny, Turcja, Chorwacja, Bułgaria, Maroko, Włochy, Hiszpania, Francja, Indie, Tajlandia, Japonia
KSI Media - portale dla turystyki i biur podróży. Copyright by KSI Media 2014. All rights reserved. Opublikowane na stronach caritastravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.